Seminarau a Digwyddiadau

Mae'r gyfres seminarau’n cynnwys amrywiaeth o bynciau sy'n ymdrin â lleoedd a’r newid yn yr hinsawdd i ysgogi trafodaeth ryngddisgyblaethol yn y maes. Cynhelir y seminarau bob mis, amser cinio ddydd Mercher.

Manylion cyswllt

Dr Corinna Patterson, Darlithydd mewn Cymdeithaseg, Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Os hoffech wybod mwy am y seminar neu os hoffech gynnig syniad neu roi cyflwyniad am bynciau cysylltiedig, ebostiwch c.patterson@bangor.ac.uk

2023

Mawrth 15 – Katherine Steele

Basmati rice production on the Indo-Gangetic Plains and issues surrounding its export to EU & UK

Mae bridio reis wedi cyfrannu at gynnydd cyson mewn cynhyrchiant grawn byd-eang dros y 50 mlynedd diwethaf. Mae'r pwyslais wedi symud yn ddiweddar o wella maint y cnwd i addasu i straen amgylcheddol a datblygu ymwrthedd i blâu a chlefydau. Mae amrywiaeth reis newydd yn dod â manteision i ffermwyr reis a buddiolwyr eraill yn y gadwyn gyflenwi. Mae gwella mathau o reis persawrus yn flaenoriaeth fawr mewn llawer o wledydd sy'n tyfu reis oherwydd bod eu gwerth yn y farchnad yn fwy na gwerth mathau o reis nad ydynt yn rhai persawrus. Dechreuodd reis Basmati fel arbenigedd lleol yn y Punjab ac mae bellach wedi dod yn nwydd a werthir yn fyd-eang. Mae bridwyr yn India a Phacistan yn datblygu mathau newydd o reis Basmati, a gallai llawer ohonynt gael eu marchnata'n rhyngwladol. Mae rheoleiddwyr wedi cymeradwyo mathau penodol y gellir eu gwerthu wedi eu labelu fel Basmati ac maent wedi gosod terfyn ar faint o gynhyrchion nad ydynt yn fathau Basmati a ganiateir mewn cynhyrchion Basmati. Bydd y cyflwyniad hwn yn sôn am fy mhrofiad o ddadansoddi olion bysedd DNA reis Basmati ar gyfer dilysu a bridio ac yn trafod materion polisi sy'n ymwneud â'i burdeb.

Chwefror 8 – Liz Morris-Webb

Affective Engagement with coastal places: An Irish case study. “Coastal residents’ affective engagement with the natural and constructed environment”.

Fe ddefnyddion ni ddull cymysg o weithredu a hwnnw wedi’i lywio gan Theori Actor-Rhwydwaith (yn seiliedig ar y fateroliaeth newydd) i ddeall yn well bwysigrwydd cysylltiad(au) diwylliannol y trigolion lleol â mannau penodol ar yr arfordir. Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth hon yn helpu rhagweld pa mor debygol yw pobl o gefnogi neu wrthsefyll newidiadau arfaethedig i’r dirwedd.